Pravidlá XI. ročníka súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík
vo varení guláša dňa 21.5.2016

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné družstva, na svoje náklady
  a nebezpečenstvo, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť,
  že pristupuje k pravidlám súťaže a organizačným pokynom. Veliteľ družstva zodpovedá za všetkých svojich členov.
 2. Súťažné družstvá súťažia pod zvoleným menom družstva.
 3. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie guláša ako i kotol a všetko potrebné náradie k vareniu guláša si zabezpečia súťažné družstvá samé, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Organizátori súťaže zabezpečia studenú pitnú vodu, palivové drevo a vrecia na odpad.
 4. Ak súťažné družstvo použije taký kotol pri ktorom by mal byť oheň voľne na zemi,
  musí zabezpečiť aby medzi zemou a ohňom bol železný plech v hrúbke min 0,5 mm.
 5. Množstvo vareného guláša nie je limitované. Jedinou podmienkou je aby bol guláš varený z mäsa.
 6. Do 9,00 hod. môžu družstvá vykonávať akúkoľvek "neohňovú" prípravu pre varenie guláša. Do 9,00 hod. nesmie pod kotlami horieť.
 7. Začiatok súťaže je o 9:00 hod. po registrácií súťažiacich a zaplatení zápisného a bude oznámený znelkou hasičskej trúby. Potom zaznie štátna hymna a na žrď bude vztýčená slovenská zástava. Po tomto akte bude vyhlásený začiatok súťaže. Víťazom predchádzajúceho ročníka fakľou budú zapálené ohne pod kotlami súťažiacich. Do 9,00 hodiny môžu družstvá vykonávať akúkoľvek "neohňovú" prípravu pre varenie guláša.
 8. Ukončenie varenia bude oznámené znelkou hasičskej trúby o 12,30 hod.
 9. Súťažiť sa bude o dve ceny :
  - o divácku cenu
  - o Putovný spišskosobotský kotlík.
 10. Divácku cenu získa ten, kto dostane od divákov najviac certifikátov za najlepšie uvarený guláš. Divácka cena zostáva majetkom víťazného súťažiaceho družstva.
 11. Certifikát za najlepšie uvarený guláš, môže udeliť ktorýkoľvek divák ktorémukoľvek družstvu po zaplatení poplatku 5,00 EUR usporiadateľom súťaže. Nevylučuje sa možnosť udeliť si vlastný certifikát.
 12. Certifikát po zaplatení poplatku vystaví usporiadateľ súťaže a certifikát bude ihneď odovzdaný príslušnému súťažiacemu družstvu.
 13. Hlavná cena, t.j. Putovný spišskosobotský kotlík sa bude dražiť.
 14. Hlavnú cenu, t.j. Putovný spišskosobotský kotlík získa to súťažné družstvo, ktorého veliteľ družstva v dražbe za prvé miesto ponúkne a okamžite po dražbe zaplatí najvyššiu cenu.
 15. Putovný spišskosobotský kotlík nemôže byť majetkom súťažného družstva, alebo jeho členov a ani po dražbe sa ich majetkom nestane.
 16. Výkričná cena na získanie Putovného spišskosobotského kotlíka je 1,00 Euro, pričom prihadzovať sa môže minimálne po jednom eure. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz posledné navýšenie, a priklepne cenu víťaznému družstvu. Komu je priklepnuté posledné navýšenie, je víťazom súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík.
 17. Výnos z dražby hlavnej ceny t.j. Putovného spišskosobotského kotlíka,
  ako aj výnos z udeľovania certifikátov, je príjem pre Dobrovoľný hasičský zbor Sp. Sobota, na rozvoj jeho činnosti.
 18. Slovenské družstvo, ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík ma právo jeho držby
  do 15.4.2017, kedy je povinné tento Putovný spišskosobotský kotlík vrátiť Dobrovoľnému hasičskému zboru Spišská Sobota večer o 18,00 hod. v jeho sídle pre ďalšiu súťaž a to pod sankciou 3 500,00 EUR v prípade nevrátenia, alebo straty Putovného spišskosobotského kotlíka.
 19. Spišskosobotský kotlík sa nesmie vyviesť mimo územia Slovenskej republiky.
  XII. ročník súťaže sa uskutoční v máji 2017 (bude spresnené).
 20. Ak získa spišskosobotský kotlík zahraničné družstvo, ktorého veliteľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt jeho správu a držbu bude vykonávať Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota.
 21. Družstvo, ktoré získa Putovný spišskosobotský kotlík má právo, aby meno veliteľa družstva a jeho členov bolo zvečnené na podstavci kotlíka aj s výškou ceny vydraženia v EUR a SK
 22. Tieto pravidlá môže meniť akýmkoľvek spôsobom a v ktoromkoľvek okamihu počas súťaže predseda Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota. Na zmenu pravidiel sa nevyžaduje žiadna osobitná forma rozhodnutia ako ani jej odôvodnenie zo strany predsedu Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota.